FAUCON hasiaci granát

FAUCON hasiaci granát

FAUCON hasiaci granát je inovatívny, univerzálny hasiaci prostriedok na ochranu života a majetku proti začínajúcim a pokročilým požiarom triedy A, B, C a triedy F s okamžitým hasiacim účinkom s cieľom úplného uhasenia začínajúceho požiaru, alebo tlmiacim účinkom s cieľom narušiť priebeh pokročilého požiaru.

GRANÁT:
Použitie: manuálne
Požiarne triedy: A,B,F
Výška: 200 mm
Priemer: 60 mm
Hmotnosť s obalom: 800 g
Čistá hmotnosť: 600 g
Objem tekutiny pri 50 °C: 500 ml
Priemer plochy hasenia: cca. 2 m²
Tepelný rozsah použitia: od 0 °C do 60 °C

Skupenstvo: tekuté
Farba: priehľadná tekutina
Zápach: jemne amónny zápach
pH: 8,5 – 9,1
Hustota: 1,1000 – 1,1500 g/ml
Horľavosť: nehorľavá
Rozpustnosť vo vode: kompletne rozpustná
Bod mrazu: -14,5 °C
Bod varu: 103 °C
Bod vzplanutia: nie je
Bod výbuchu: nie je
Teplota vznietenia: nie je
Teplota rozkladu: nad 300 °C
Produkty rozkladu: N2, CO2, H2O

KLASIFIKÁCIA HASIACEJ TEKUTINY (MPA Dresden):
Harmonizovaná norma EN 3 – 7 : 2007 + A1:2007: 27A, 144B, 75F (pre BFE 6)
Bod mrazu: -14,5 °C

Zloženie:
- Držiak a kryt na granát
- Hasiaci granát vyrobený z vysoko trieštivého plastu s 500 ml hasiacim médiom bonpet
- Multifunkčný kryt hasiaceho granátu s tesnením

Použitie:
Použitie je jednoduché, granát sa hodí do centra požiaru, do jeho blízkosti, alebo o stenu nad požiarom o pevný bod, na ktorom sa môže čo najefektívnejšie rozprsknúť. Je možné ho umiestniť pomocou držiaku a krytu tak aby bol stále poruke.

Výhody:
Je možné ho použiť na väčšiu vzdialenosť v prípade, že teplota vzduchu nám nedovoľuje sa priblížiť do bezprostrednej blízkosti, požiar uhasiť, alebo ho utlmiť, narušiť jeho priebeh a získať čas na ďalšie hasenie.

Je možné s ním hasiť aj menšie požiare v domácnosti, alebo kuchyni bez nutnosti ho hodiť a to tak že odskrutkujeme vrchnák granátu a tekutinu vylejeme do horiacej zóny. Keďže hasiace médium je certifikované aj na požiare typu F, t.j. požiare olejov a tukov je možné tekutinu vyliať do nádoby s horiacim olejom. V takom prípade tekutina zväčší svoj objem až 60 násobne, okamžite sa premení na penu a požiar udusí.

Z dôvodu vysokej hasiacej účinnosti hasiaceho média sa granát používa aj v silových zložkách na hasenie pouličných požiarov.

Hasiace médium z granátu je možné zriediť s 5 litrami vody a vytvoriť tak väčšie množstvo hasiacej látky. V takomto pomere má zmes desaťkrát väčšiu účinnosť ako čistá voda.

ECO info:
Rozprášená hasiaca látka a plyny uvoľnené pri tepelnej reakcii nie sú toxické a nie sú nebezpečné pre človeka a životné prostredie.

Nerozložené zložky hasiacej tekutiny sa opäť aktivujú v prípade opätovného vznietenia a zabraňujú šíreniu požiaru v mieste zasiahnutom hasiacou zmesou. Bonpet médium má hasiacu kapacitu triedy A, B a F a následky požiarnej triedy C.

Garancia: 2 roky, bez údržby
Životnosť: 5 rokov, bez údržby

Certifikát Technická špecifikácia

Ako to funguje?

Ďalšie produkty

HASIACA AMPULA

FAUCON automatická hasiaca ampula je určená na automatické hasenie začínajúcich požiarov s najlepšou účinnosťou v malých uzavretých priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

BFE 6

BFE 6 hasiaci prístroj je šesťlitrový prenosný hasiaci prostriedok s vysokoúčinným hasiacim médiom a špeciálnou hasiacou hlavicou na začínajúce a pokročilé požiare s kapacitou hasiacej účinnosti 27A, 144B a 75F.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 2

FAUCON B 2 automatický stabilný hasiaci prístroj je dvojlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 4

FAUCON B 4 automatický stabilný hasiaci prístroj je štvorlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac

FAUCON B 6

FAUCON B 6 automatický stabilný hasiaci prístroj je šesťlitrové automatické stabilné hasiace zariadenie určené na automatické hasenie začínajúcich a pokročilých požiarov v priestoroch so zvýšeným potenciálom vzniku požiaru. Inštaluje sa do zóny so zdrojom vznietenia, kde nie je možné zabezpečiť neustálu kontrolu človekom.

Mám záujem

Dozvedieť sa viac